• logarithm

    Mathematics

    chuma agugbue
    27-02-2016 14:37:00 +0000

    pls solve log64 + 2 log3    0 26 0